REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE KALENDARZE Z NADRUKIEM

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Drukarnią a Klientem korzystającym ze sklepu internetowego www.dobredrukowanie.pl

 2. Właścicielem sklepu internetowego www.dobredrukowanie.pl jest

  Drukarnia Mixprint
  Anna Pietrzyk
  ul. Modrzewiowa 18
  42-520 Dąbrowa Górnicza
  NIP: 649 215 62 99

  Zwana dalej Drukarnią

 3. Warunki niniejszego Regulaminu stanowią o prawach i obowiązkach Użytkownika sklepu w odniesieniu do usług świadczonych przez Drukarnię za pośrednictwem sklepu internetowego.

 4. Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych wedle wytycznych Klienta na podstawie plików i dodatkowych danych przesłanych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@mixprint.com.pl

§ 2 Definicje

 1. Drukarnia Mixprint, administrator i właściciel sklepu internetowego www.kalendarzeznadrukiem.pl.

 2. Sklep internetowy – serwis internetowy drukarni działający pod adresem: www.kalendarzeznadrukiem.pl

 3. Klient - Klient posiadający konto w serwisie, korzystający z usług drukarni za pośrednictwem sklepu internetowego.

 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, szczegółowo określające rodzaj i ilość towarów lub usług.

 5. Konto – panel Użytkownika prowadzony pod unikalną nazwą ( login ) i zabezpieczony hasłem, w którym gromadzone są dane Użytkownika o jego zamówieniach i wszelkich działaniach w ramach systemu.

 6. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni wolnych, na które przypada święto państwowe, ustanowione dniami wolnymi od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy i jej późniejszych zmian (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.).

 7. Dzień realizacji zlecenia - jest to dzień w którym gotowa praca jest do odebrania w magazynie drukarnii lub zostaje wysłana do klienta.

§ 3 Warunki korzystania ze sklepu internetowego.

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego, szczególnie rejestracja i złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych a także ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zapewniającym obsługę zamówienia.

 2. Jednocześnie Drukarnia zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta oraz wszystkich danych dotyczących zarejestrowanych zleceń, przez czas wymagany przez przepisy rachunkowo - podatkowe.

 3. Dane wprowadzone przy tworzeniu konta mogą zostać zaktualizowane w każdej chwili w ustawieniach konta po wcześniejszym zalogowaniu.

 4. Zamówienia do sklepu mogą składać wyłącznie zarejestrowani Klienci, tj. posiadający konto założone w serwisie internetowym.

 5. Aby dokonać rejestracji w sklepie internetowym, należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny, co jest jednoznaczne z utworzeniem konta Klienta.

 6. Właściciel serwisu ma prawo do usunięcia konta Klienta w przypadku nie przestrzegania przez niego regulaminu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy Klient:

  a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

  b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w dobre imię Drukarni

§ 4 Zamówienia i ich realizacja.

 1. Zamówienia w drukarni internetowej może składać tylko Klient posiadający aktywne konto w serwisie.

 2. Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji muszą zostać spełnione wszystkie poniższe warunki:

  a) zamówienie zawiera wszystkie dane niezbędne do jego realizacji

  b) pozytywnie zweryfikowana została płatność, wedle zasad określonych w regulaminie płatności.

  c) klient zaakceptował pliki do druku

 3. Drukarnia Mixprint zobowiązuje się do rzetelnego wykonania powierzonego zlecenia.

§ 5 Zakres odpowiedzialności za materiały do druku (pliki).

 1. Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za merytoryczne treści materiałów przesłanych przez Klienta do druku.

 2. Drukarnia w standardowym procesie zamówienia projekt nadruku na wybranym przez klienta kalendarzu i przesyła go do akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji poprzez adres e-mail: biuro@mixprint.com.pl

 3. Błędy merytoryczne w zaakceptowanym przez klienta pliku do druku w żadnym przypadku nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

 4. Drukarnia nie archiwizuje plików przesłanych przez Użytkowników. Po 30 dniach są one automatycznie usuwane z serwerów.

§ 6 Realizacja zamówienia - umowa sprzedaży

 1. Zamówienie dokładnie określa rodzaj materiałów oraz usług poligraficznych, określonych przez Klienta podczas procesu zakupowego.

 2. Aby poprawnie złożyć zamówienie należy wejść na stronę www.kalendarzeznadrukiem.pl, zarejestrować się poprzez założenie konta, dokonać wyboru produktu oraz określić jego parametry i złożyć Zamówienie w oparciu o wyświetlane komunikaty.

 3. Wybór zamawianych przez Klienta produktów jest dokonywany poprzez dodanie ich kolejno do koszyka. Następnie Klient zostanie przeniesiony na stronę Portalu, gdzie może zatwierdzić zawartość koszyka, wybrać sposób płatności oraz dostawy a także podać adres, na jaki ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.

 4. Po poprawnym przejściu procesu zamówienia na podany w trakcie zakładania konta adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość, będąca Umową sprzedaży i zawierająca podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:

  a) przedmiot Zamówienia oraz jego numer,

  b) łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  c) wybraną metodę płatności i sposób dostawy,

  d) zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Zamówienie musi zostać potwierdzone przez operatora systemu. Klient dostaje informację o potwierdzeniu zamówienia drogą mailową na wskazany przy rejestracji adres e-mail. Zamówienia złożone do godziny 12:00 w danym dniu Roboczym, spełniające określone wyżej warunki, przekazywane są do potwierdzenia tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 są przekazywane do potwierdzenia następnego dnia.
  Jeśli dzień potwierdzenia zamówienia nie jest dniem roboczym (warunki określone w §2 pkt 6) wówczas zamówienie jest przekazywane do realizacji w najbliższym dniu roboczym następującym po nim.

  e) zamówienia, które nie spełniają wymogów określonych niniejszym regulaminem, będą anulowane i usuwane z systemu w ciągu 14 dni.

  f) Anulowanie opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwe. Po spełnieniu wszystkich wszystkich warunków nie ma możliwości zmiany parametrów wykonywanej pracyi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wg. ust. z dnia 30 maja 2014 r. rozdz. 1, art 38.

§ 7 Płatności.

Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie internetowym mogą skorzystać z poniżej opisanych sposobów płatności.

 1. Klienci mogą zrealizować płatność na zasadach przedpłaty całej wartości zamówienia w drodze przelewu na konto Drukarni Poligrafia Plus, na podstawie wystawionej faktury proforma.

 2. Faktura za realizowane płatności jest przesyłana do Klienta drogą e-mail, na podany przy rejestracji adres lub dołączana do przesyłki kurierskiej.

§ 8 Reklamacje.

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu produktu w przypadku stwierdzenia:

  a) niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem lub,

  b) uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Klienta oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

 2. Reklamacje dotyczące niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej na adres mailowy biuro@mixprint.com.pl w ciągu 7 dni od momentu otrzymania przesyłki lub odebrania towaru.

 3. Klient akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Klienta.

 4. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze nie może być podstawą do zgłoszenia reklamacji. Jeżeli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem wzorca wykonanego techniką analogową.

 5. Reklamacji nie podlegają też zjawiska prążkowania apli, zalewania znaków poniżej 7 pkt. i nieznaczne ubytki lub naddatki w druku wynikające z przemieszczania się pyłu papierowego.

 6. W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji, Klient powinien odesłać produkty do Drukarni na adres: Drukarnia Mixprint, ul. Modrzewiowa 18, 42-520 Dąbrowa Górcznicza.

 7. Na żądanie pracownika Drukarni Mixprint Klient powinien odesłać cały nakład na wskazany adres na koszt Klienta zamawiającego. W przypadku nie otrzymania całości nakładu reklamacje rozpatrywane będą negatywnie.

 8. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. Po rozpatrzeniu reklamacji
  W przypadku uzasadnionej reklamacji odpowiedź finansowa Wykonawcy za powstałe błędy nie przekracza wartości błędnie wykonanego zlecenia. Koszt ponownego dostarczenia przesyłki do Zamawiającego w całości zostanie pokryty przez Wykonawcę.

 9. Termin złożenia reklamacji wynosi 7 dni od momentu odbioru przedmiotu zamówienia, a termin rozpatrzenia to 14 dni. Drukarnia poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania drogą mailową. Reklamacje zgłaszane po wyznaczonym terminie i nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

 10. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania a maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

§ 9 Zakres odpowiedzialności Drukarni

 1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) treść, formę i jakość produktu, jeżeli w treści przesłanych przez Klienta do druku plików pojawiły się błędy lub też gdy pliki te nie spełniały wymogów określonych przez Drukarnię,

  b) opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań Klienta, w szczególności z powodu braku poprawnie przeprowadzonego procesu złożenia zamówienia, braku płatności i braku akceptacji plików do druku. 

 2. w procesie produkcyjnym dopuszczalne są następujące odchylenia:

 • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm

 • przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm

 • przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm

 • przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm.

 • różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.

 • różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Klienta, jeśli Klient nie skorzystał z usługi wykonania i akceptacji proofa kolorystycznego przed drukiem.

  3. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania a nie za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

§ 10 Postanowienia końcowe.

 1. Składając zamówienie w Drukarni poprzez Sklep internetowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy.

 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Drukarnię, co oznacza, że w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Drukarnia nie przystąpi do realizacji zamówienia.

 3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 4. Drukarnia zapewnia, że dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z powołaną ustawą, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.